Jaké jsou naše cíle...

Změna volebního systému

V Česku se volební systém měnil při každé změně režimu. Za Rakouska se volilo většinově, za meziválečné republiky poměrně. Pro komunisty byly parlamentní volby pouhou stafáží, ale i oni dávali přednost většinovému systému.

Polistopadová moc se u klíčové poslanecké sněmovny vrátila k tradici poměrného zastoupení.

 

To co potřebujeme v naší zemi, není žádná další modrá, rudá nebo oranžová vláda, ale více svobody. Pokud bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní zodpovědnost, nemuseli bychom čelit globálnímu kolapsu, který již začal. Ano, musíme se všichni snažit o změnu a každý začne u sebe.

 

Deklarace vyšehradské výzvy

  1. Pokud nedojde k rozpadu EU, jak předvídají mnozí politologové, historikové i ekonomové,případně nebude v našich silách prosadit vystoupení z EU,pak je nutná zásadní reorganizace ve smyslu změny.EU z ekonomicky a politicky represivního,byrokraticky náročného superstrátu na pakt Evropských svébytných národů(program Evropa národů) pružně reagujících na konkurenci rychle rostoucích východních ekonomik.
  2. Požadujeme okamžité zrovnoprávnění podmínek samotné existence zemědělců v EU, dotační politika musí být průhledná a sjednocená v celé unii,v opačném případě zavedeme tzv. odvetná opatření proti dovozu u nás nedotovaných a jinde v EU ano,potravin a jiných produktů a výrobků. Odmítáme netržní regulaci v průmyslu a zemědělství.
  3. Tvrdě budeme vystupovat proti národohospodářskému protekcionismu ze stran velkých států Eu,který nebude v souladu se stejnými opatřeními v ostatních státech.
  4. Prosadíme celoevropské NE jádru
  5. Požadujeme návrat ke kořenům dobrého státu, k pramenům zdravé národní společnosti, tedy k tradičním hodnotám,morálce,lásce a úctě k rodině

Vyšehradská výzva

Následující kroky po demisi vlády

 

Celý proces demontáže stávajícího zkorumpovaného systému musí provést lidé zdola demokratickou ústavní cestou, bez krve, násilí a chaosu. Prvořadou roli sehraje v příštích týdnech odhodlanost českých občanů shromáždit se na náměstích a dát tímto způsobem jasně najevo, že stávající poměry jsou již neudržitelné. Vyzýváme touto cestou vládu ČR, obě komory Parlamentu ČR a

také hlavu státu, aby neprodleně zahájila jednání u kulatého stolu s demokratickými silami, které představují především občanské iniciativy, občanské hnutí, odbory a další organizované skupiny občanů. Jak již bylo zdůrazněno, většina občanů požaduje jiný systém vládnutí, a tak je legitimní

požádat vládu, parlament i prezidenta o dobrovolné ukončení funkčního období i mandátu. Náš návrh jednotlivých kroků: Není pravdou, že by občanská společnost nebyla schopna vytvořit racionální předpoklady pro převzetí moci a krizové řízení společnosti. Po demisi zmiňovaných orgánů bude ustavena krizová vláda složená z veřejně známých a uznávaných odborníků. Tato vláda bude mít omezený mandát na omezenou dobu. V této době se připraví novela ústavy, ve které bude zakotven i jednokomorový parlament a nová struktura voleb. Krizová vláda bude stát řídit prostřednictvím závazných usnesení, která musí být parafována Ústavním soudem, Nejvyšším státním zastupitelským

a také Nejvyšším správním soudem. Tímto bude garantováno, že jakékoliv usnesení vlády bude ústavní a spravedlivé. Do jednokomorového parlamentu – kongresu – se sníženým počtem poslanců – reprezentantů – budou voleni lidé takovým způsobem, aby jako jednotlivci obstáli před voličskou

veřejností, budou to tedy osobnosti prověřené voliči v daných regionech a navíc povinností každého kandidáta bude předložit čisté lustrační osvědčení a trestní rejstřík bez záznamu. Podmínkou bude, aby tento kandidát měl v daném volebním okrsku trvalé bydliště – navrhujeme alespoň 3 roky.

Kandidát rovněž dá souhlas s případným možným prověřením jeho osoby Národním bezpečnostním úřadem a bude podroben psychotestům, jakými procházeji v některých společnostech manažeři. Za předpokladu výrazného zapojení orgánů místní samosprávy mohou volby proběhnout v poměrně

krátkém časovém úseku. Zvolený kongres reprezentantů vybere ze svého středu kandidáty do národní vlády (navrhujeme sedmičlenné ).

Navrhujeme veřejnou a odbornou diskuzi na téma redukce počtu současných ministerstev, zefektivnění jejich činnosti a snížení počtu úředníků v nich pracujících.

Platy všech ústavních a vládních činitelů nesmí překročit stanovený násobek průměrné měsíční mzdy. Budou vypláceny pouze prokázané nikoliv paušální náhrady do stanovené maximální výše.

Navrhujeme posoudit a přehodnotit kompetentními osobami místních samospráv dosavadní členění ČR podle krajů a stávající systém krajských úřadů delimitovat a větší pravomoce delegovat na konkrétní města a obce. Rovněž rozpočtové určení daní bude přetransformováno do podoby odpovídající stávajícím požadavkům měst a obcí a finanční příspěvky budou poskytovány přímo ministerstvem financí na konkrétní účty měst a obcí bez jakýchkoliv mezičlánků. Samosprávám měst a obcí bude dále poskytnuto i oprávnění pro flexibilnější výběr místních daní a poplatků.

To, co nyní prožíváme, není jen ekonomická krize, ale především hluboká všeobecná a morální krize stávajícího politického systému. Je nezbytné, aby budoucí vláda věnovala pozornost především těmto oblastem:

1. transparentnost politiky

Politika – politický systém je nástrojem politické moci a podle Ústavy ČR (čl. 5) je výsledkem volné soutěže politických stran respektujících demokratické principy. Potíž je ovšem v tom, jak jsou ony demokratické principy kodifikovány. Ve skutečnosti se deklarují spíše frázemi než době odpovídající praxí. Jejich věcný obsah se účelově pozměňuje a platí mnohdy heslo: co není zakázáno, je přeci dovoleno (Ústava ČR, čl 2 bod. 4). Jak tedy onu vzývanou

transparentnost prakticky uskutečňovat a v jakém časovém horizontu. Kdo by ji měl prosazovat a jakými prostředky? Dnešní politici? To by rozhodně nebylo řešení bez zjevných konfliktů zájmů. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byla provedena důsledná kontrola toku finančních prostředků v jednotlivých politických stranách, aby byl proveden audit a také inventura veškerého movitého i nemovitého majetku. Pokud politická strana neprojde

takovým auditem, nemůže dále pokračovat ve své činnosti, protože by její činnost byla v rozporu s platnými zákony. Strana by musela požádat o novou registraci a musela by začít svoji činnost z bodu 0. Pro činnost všech politických stran by byla nastavena naprosto jasná, průhledná a transparentní ekonomická pravidla a byl by také nastaven přísný morální kodex, jehož porušení by rovněž mohlo vést k ukončení politické strany, hnutí či iniciativy.

2. hloubková reforma policie a justice

Policie a justice jsou odjakživa nástrojem moci a pilířem státu. Co si lze pod hloubkovou reformou představovat? Rozhodně nechceme vyměnit všechny soudce, policisty a státní zástupce. Například činnost nejvyššího státního zástupce je příkladem profesionality s položením důrazu na princip: padni komu padni. Očistu v těchto orgánech by prováděly prověřené odborné komise za účasti zástupců občanské veřejnosti.

Ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti budou mimo přímou působnost vlády.

3. zjednodušená daňová správa

Naším cílem je zprůhlednit a zjednodušit systém výběru daní a poplatků. Nedílnou součástí daňové politiky by bylo stanovení odstupňovaných daňových pásem s dodržením progresivnosti placení daní a poplatků v návaznosti na výši příjmu. Nepřekročitelnou podmínkou je zavedení majetkových přiznání u všech osob, jejichž celkový majetek činí v úhrnné hodnotě částku vyšší než 15 miliónů korun. Propadnutí majetku s nedoložitelným legálním způsobem nabytí.

4. masivní podpora vzdělávání

Česká republika je také místem, kde působil Karel IV a Jan Amos Komenský. V duchu těchto tradic jsou také koncipovány naše představy o školském systému. Právo na vzdělání má každý a systém zápisného či školného považujeme za omezování svobody a demokratického rozvoje občana. Trestáno by určitě mnělo být pouze zneužívání výhod vysokoškolského studia, jeho prodlužování a jiné nešvary.

5. oblast sociální

Moderní demokratická společnost se musí nepochybně postarat o sociálně staré, nemocné a seniory. K tomu potřebuje prostředky, tedy peníze a tedy také výnos z daní, a to vše dlouhodobě bez dramatických výkyvů. Sociálně potřební nikdy nebudou mít možnost si sami stanovit, jak vysoké budou jejich požitky. Kdo tedy má být garantem spravedlivé dělby na daňovém výnosu? Je očividné, že by to měli být právě zvolení politici a politické strany. Do této oblasti by bezesporu bylo možno získat nemalé prostředky z černých peněz, které kolují každý rok v České republice ve výši téměř 400 miliard, ušetřilo by se mnoho peněz racionálními změnami obsluhy státu a nezbývá než podotknout, že po provedené revizi privatizačních projektů by bylo možno dodanit další stovky miliard korun.

 

 

Cesta k demokratické společnosti 2012

Základní programové teze a zásady:

 

1. Ano přímé demokracii a samosprávě - ne byrokratickému centralismu a aroganci moci

2. Ano potřebným výdajům – ne státnímu plýtvání, tunelování a rozkrádání

3. Ano osobní odpovědnosti – ne kolektivní nezodpovědnosti

4. Ano zdravému životnímu prostředí – ne další devastaci přírody a krajiny a zdravotního

stavu obyvatelstva

5. Ano církevním společnostem – ne bezdůvodnému a nepodloženému vracení majetku

6. Ano ústavní demokracii – ne mafiánskému kapitalismu

 

 

Svobodný demokratický stát potřebuje vyspělou občanskou společnost tvořenou svobodnými a odpovědnými občany. Demokracie občana nemůže spočívat jenom v tom, že si jednou za pár let zvolí své zástupce, kteří pak za ně rozhodují. Mezi státem a občanem musí existovat dohoda, že zkorumpovaný politik je odvolatelný a také musí být dodržována zásada, že občan tu není pro

politiky, ale politici slouží občanům. Princip veřejné služby musí být zakotven v morálním kodexu jako nejvyšší a nedotknutelný prvek demokratického systému.

Obecní samospráva je základní stavební konstrukcí demokratického systému a není pouhým přívěškem státní správy. Arogantní centralismus bere lidem aktivitu a zahání poctivého občana k pasivitě a nezájmu o dění ve společnosti. Právo občana na informace je sice garantováno ústavou a zákony, ale není dodržováno v praxi a sankce neodpovídají závažnosti v případě utajování informací, na které má občan ze zákona právo. Bezpodmínečným požadavkem je přijetí zákona o státní službě.

Obnovení důvěry veřejnosti v justici a policii bude jedním ze základních cílů nové exekutivy i moci zákonodárné. Respekt a důvěru i úctu k zákonu a jeho představitelům získá společnost pouze rychlým, rozhodným a rovným prosazováním práva.

V oblasti podnikání je trvalým úkolem a naším zájmem vytvářet rovné podmínky pro účast ve výběrových řízení na státní zakázky. Odmítáme jakékoliv manipulování při výběrových řízení a pro tuto oblast bychom navrhovali zpřísnění trestů za hospodářské delikty. Veškeré státní a veřejné zakázky budou plně povinně pod informační kontrolou veřejnosti. Pro zadavatele bude platit

povinnost zveřejňovat veškeré informace o těchto zakázkách včetně vybraných vítězů výběrových řízení a jejich výsledných cen. V případě převedení výkonu a realizace těchto zakázek nad stanovený limit jejich celkového objemu na jiný subjekt, odejmutí realizace této zakázky.

V oblasti veřejných financí a daní navrhujeme provést audit státního rozpočtu i státní pokladny.

Na tomto auditu se mohou spolupodílet mimo jiné Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a rovněž Národní bezpečnostní úřad a samozřejmě jednotlivé finanční úřady. Je bezpodmínečně nutné dohledat účty českých občanů v zahraničí, kde jsou uloženy finanční prostředky získané nezákonným

způsobem. Nastal rovněž čas, kdy si opasek musí utahovat stát, úředníci, ministři, poslanci a nikoliv občané.

V oblasti zemědělství a výroby potravin chceme dosáhnout soběstačnosti zásobování vnitřního trhu kvalitními českými zemědělskými produkty. Obnova zemědělských statků musí proběhnout s výraznou podporou státu soukromému sektoru, abychom žili zdravě i jedli zdravě. S tím také souvisí

přísná ochrana krajiny, lesů i vodních toků. Bytovou otázku považujeme za základní součást důstojného lidského života. Podpora

startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a novomanželské půjčky pro vybavení domácností mladých rodin považujeme za zcela samozřejmou povinnost demokratických plánovacích mechanismů. Rodina je základem státu a její podpora musí být zabezpečena více zdrojově a k tomu musí být také vytvořeny projekty státní podpory.

Současné tzv. zdravotnické reformy jsou ve skutečnosti hlavně právním podkladem k drastickému omezení stávajícího počtu nemocnic, ambulancí specialistů i ordinací praktických lékařů.

Důvodem je uspořit peníze na běžné zdravotní péči, a tok takto uspořených peněz pak nasměrovat do privátní sféry. Zastáváme názor, že zdravotní systém by měl být založen na solidaritě a rovných právech pro všechny občany. Všichni občané by měli být pokryti stejným balíčkem standardní péče a také stejným způsobem stanoveného pojištění. Za místní a cenovou dostupnost, stejně jako za kvalitu zdravotní péče musí odpovídat stát. To znamená, že musí být vytvořena síť státních nemocnic, které budou tyto služby garantovat. Dále mohou v systému fungovat privátní specialisté, praktičtí lékaři a stomatologické služby. Privátní pojištění by mělo zajistit hrazení tzv. nadstandardních služeb. Jedna zdravotní pojišťovna garantovaná státem bude transparentně financovat zdravotnictví. Pokud se zabrání odlivu peněz ze systému zdravotního pojištění, nebude nutné, aby důchodci, děti a všichni potřební platili za léky a zdravotní služby.

Jednou z priorit v oblasti záruk demokracie pro nás byla a vždy bude svoboda a nezávislost tisku a elektronických médií.

 

Vyšehradská výzva apeluje na všechny občany a prosí je, aby zachovali odvahu, svornost, přátelství a vzájemnou slušnost. Pokud se spojíme, pak dosáhneme svých cílů klidnou, nenásilnou a demokratickou cestou.

Na podporu našich myšlenek nutně potřebujeme probuzení všech pokrokově smýšlejících osobností a inteligence.


 

Anketa

CO VÁS NAPADNE JAKO PRVNÍ KDYŽ SE ŘEKNE ZÁKON

KORUPCE (13)
25%

MAFIE A KMOTŘI (19)
36%

SPRAVEDLNOST (13)
25%

POLICIE (8)
15%

Celkový počet hlasů: 53